ТОВ "Шредер" - Фінансова звітність за 2023 рік

Фінансова звітність української компанії Schréder відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Звіт незалежного аудитора

Фінансова звітність ТОВ "Шредер" на 31 грудня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Звіт незалежного аудитора 31 грудня 202 3 року

ТОВ «Шредер» Фінансова звітність – 31 грудня 2023 року

ЗМІСТ ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 202 3 РОКУ .............................................................................................................. 4 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖГОГО АУДИТОРА ............................................................................................................................................5 БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) ................................................................................................... 8 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ................................................. 10 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ........................................................... 12 ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ..................................................................................................................... 14

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ..................................................................................................................... 15

1. Інформація про Товариство .............................................................................................................. 16 2. Умови здійснення діяльності, політична та економічна ситуація в Україні .................................. 16 3. Основа складання фінансової звітності ........................................................................................... 16 4. Основні положення облікової політики ........................................................................................... 17 5. Суттєві облікові судження та основні джерела невизначеності в оцінках ................................... 27 6. Нові або переглянуті стандарти та інтерпретації ............................................................................ 28 7. Основні засоби та нематеріальні активи ......................................................................................... 29 8. Запаси ................................................................................................................................................. 30 9. Торгова та інша дебіторська заборгованість ................................................................................... 30 10. Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків ..................................... 31 11. Узгодження резервів під зменшення корисності ........................................................................... 31 12. Грошові кошти та їх еквіваленти ....................................................................................................... 31 13. Власний капітал ................................................................................................................................. 31 14. Зобов’язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності .................................. 32 15. Оренда ................................................................................................................................................ 33 16. Банківські кредити ............................................................................................................................. 34 17. Торгова та інша кредиторська заборгованість ................................................................................ 35 18. Кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків ................................................................ 35 19. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом ......................................... 35 20. Поточні забезпечення ....................................................................................................................... 36 21. Чистий дохід та собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) .................................... 36 22. Інші операційні доходи ..................................................................................................................... 37 23. Адміністративні витрати .................................................................................................................... 37 24. Витрати на збут .................................................................................................................................. 37 25. Інші операційні витрати .................................................................................................................... 38 26. Фінансові доходи і витрати ............................................................................................................... 38 27. Інші доходи і витрати ........................................................................................................................ 38 28. Податок на прибуток ......................................................................................................................... 38

2

ТОВ «Шредер» Фінансова звітність – 31 грудня 2023 року

29. Умовні активи та зобов’язання ......................................................................................................... 40 30. Операції з пов’язаними сторонами .................................................................................................. 40 31. Справедлива вартість фінансових інструментів .............................................................................. 42 32. Фінансові інструменти та управління ризиками ............................................................................. 42 33. Управління капіталом ........................................................................................................................ 46 34. Події після звітної дати ...................................................................................................................... 47

3

A U D I T F I R M M A Z A R S U K R A I N E L L C ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Учасникам та управлінському персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю «Шредер»

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Шредер» ( надалі «Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 202 3 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 202 3 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та ми виконали інші етичні обов’язки відповідно з вимог Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки .

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на примітку 34 « Події після звітної дати» до фінансової звітності. Діяльність і операції Компанії, так само як і діяльність інших організацій в Україні, перебувають і будуть перебувати найближчим часом під впливом війни із Росією, що розпочалась 24 лютого 2022 року . Компанія розкрила свої міркування стосовно доцільності застосування принципу подальшого безперервного функціонування у примітці 3 цієї фінансової звітності. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію . Інша інформація складається зі Звіту про управління, підготовленого відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. На дату цього звіту Компанія не підготувала звіт про управління за 202 3 рік, а отже ми не можемо визначити, чи існує суттєва невідповідність між такою іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь - яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

5

A U D I T F I R M M A Z A R S U K R A I N E L L C ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім

6

A U D I T F I R M M A Z A R S U K R A I N E L L C ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАЗАР УКРАЇНА»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь - які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Партнером завдання аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Копистянська Євгенія Юріївна.

Номер реєстрації ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4555.

Україна, м. Київ 04080, вул. Кирилівська 15а 04 квітня 2024 року

15a, Kyrylivska str., 04080, Kyiv, Ukraine, tel: 38 044 390 71 07, e-mail: info@mazars.ua

7

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2024 | 01 | 01

00231024

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»

за ЄДРПОУ

UA6104049001006 9060

Територія: м.Тернопіль

за КАТОТТГ 1

Організаційно - правова форма господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю Вид економічної діяльності: виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

240

за КОПФГ

27.40

за КВЕД

Середня кількість працівників : 312 Адреса, телефон: вулиця Микулинецька,будинок 46 - Б,місто Тернопіль,Тернопільська обл.,46005 тел. (0352) 52-16-27 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) на 31 грудня 202 3 р. Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Код рядка

Актив

Примітки

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

1 238

1 963

7

1001 1002 1005 1010 1011 1012 1015 1020

1 797 (559)

3 117

первісна вартість

накопичена амортизація

(1 154)

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

138 247 342 090

164 562 375 283

7

первісна вартість

знос

(203 843)

(210 721)

- - - -

Інвестиційна нерухомість

- - - -

Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

- -

-

інші фінансові інвестиції

1035 1040 1045 1090

135

Довгострокова дебіторська заборгованість

12 984

13 477

28

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

-

-

Усього за розділом I

1095

152 469

180 137

II. Оборотні активи

Запаси

1100 1101 1102 1103 1104 1110 1125

334 518 299 024

307 898 279 394

8

Виробничі запаси

Незавершене виробництво

8 668

22 090

Готова продукція

24 385

3 919 2 495

Товари

2 441

Поточні біологічні активи

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

16 852

8 420

9

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130 1135 1136

14 535 80 937

8 988

9 9

з бюджетом

51 278 10 885

у тому числі з податку на прибуток

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

454 938

553 086

10

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3 157

19 248

9

8

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

КОДИ

2024 | 01 | 01

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»

за ЄДРПОУ

00231024

(найменування)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) за 202 3 р. Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний період попе - реднього року

За звітний період

Код рядка

Стаття

Примітки

1

2

3

4

5

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2000 2050

2 577 542 (2 035 783)

1 637 999 (1 281 080)

21 21

Валовий:

прибуток

2090 2095 2120 2130 2150 2180 2190 2195 2200 2220 2240 2250 2255 2270 2290 2295 2300

541 759

356 919

збиток

-

-

Інші операційні доходи Адміністративні витрати

30 275

26 970

22 23 24 25

(194 611) (94 725) (10 049)

(107 921) (78 491) (28 444)

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

272 649

169 033

збиток

- -

- -

Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи

797 111

2 005

26 27 26

Інші доходи

306

Фінансові витрати

(8 231)

(7 164)

Втрати від участі в капіталі

-

-

Інші витрати

(9 604)

(23 071)

27

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

255 722

141 109

збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(51 283)

(26 454)

28

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350 2355

204 439

114 655

збиток

-

-

10

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2024

01 01

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер»

Підприємство :

00231024

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 202 3 р. Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

За аналогічний період поперед - нього року

Код рядка

За звітний період

Стаття

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 3005 3006 3010 3015 3020 3025

2 542 110

1 496 350

Повернення податків і зборів

407 559 407 559

196 631 196 631

у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

-

- -

Надходження авансів від покупців і замовників

456

Надходження від повернення авансів

13 861

3 430

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

218

19

3035

5

3

Надходження від операційної оренди

3040 3095

-

-

Інші надходження

24 261

7 849

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 3105 3110 3115 3116

(2 071 666) (115 951) (29 770) (114 228)

(1 399 778)

Праці

(71 990) (18 428) (36 176) (17 619)

Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

(84 065)

3117

-

-

3118

(30 163)

(18 557)

Витрачання на оплату авансів

3135 3140 3190 3195

(3 563)

(2 401)

Витрачання на оплату повернення авансів

(12)

(53)

Інші витрачання

(342 438) 310 842

(213 096) (37 640)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів

3200 3205

-

-

517

1 071

Надходження від отриманих: відсотків

3215 3220 3225 3250

783

182

дивідендів

- - -

- - -

Надходження від деривативів

Інші надходження

Витрачання на придбання:

12

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 202 3 р.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО Товариство з обмеженою відповідальністю «Шредер» (далі – Товариство) засноване шляхом перетворення Спільного підприємства «Ватра - Шредер» згідно з рішенням Учасника №34 від 14 січня 2008 року. Товариство є правонаступником зазначеного підприємства, утвореного згідно з договором про створення спільного підприємства від 29 червня 1990 року. Материнською компанією Товариства є Акціонерне товариство «Шредер», рю де Люзамбо, 67, 1190 Брюссель . Бельгія. Кінцевим бенефіціарним власником є ШРЕДЕР ЛІЛІАН ІРМА М, Бельгія, 1780, МІСТО ВЕММЕЛ , ВУЛИЦЯ ЕРАСМЕ, 36. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки в статутному капіталі – 25,57. Товариство входить в групу компаній Schréder (далі – Група), яка здійснює розробку, виробництво та продаж світлотехнічної продукції і присутня у понад 30 країнах світу. Основним видом діяльності Товариства є виробництво та продаж світильників для освітлення вулиць, автодоріг , промислових та архітектурних об’єктів. Юридична адреса та основне місце діяльності Товариства: вул. Микулинецька, буд. 46- Б, м. Тернопіль, 46005, Україна. Протягом 202 3 року в трудових відносинах з Товариством перебувало в середньому 312 працівників ( у 2022 р. – 262 працівники ). Товариство не є засновником інших суб’єктів господарювання. Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 202 3 року, що підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підписана і затверджена до випуску 04 квітня 2024 р.

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

ВВП України минулого року пережив найглибше падіння за всю історію незалежності – скоротився на 30,4%. Причиною стало повномасштабне вторгнення Росії, яке призвело до окупації територій, руйнування інфраструктури та виробництва, блокади чорноморських портів, руйнування логістики та масової міграції . Цього року українська економіка відновила зростання, та за підсумками 2023 року воно склало 5%. Також інфляція в 2023 році значно знизилася у порівнянні з 2022 роком і склала близько 5%. Причинами зниження інфляції в основному стали: певна стабілізація економічної ситуації в Україні та комплекс заходів НБУ з підтримання стійкості валютного ринку.15 грудня 2023 НБУ зменшив облікову ставку до 15%. Цей крок пов’язаний зі зниженням інфляції та позитивними змінами в інфляційних очікуваннях, що посилює довготривалу привабливість гривневих інструментів заощаджень.

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Підтвердження відповідності

Фінансову звітність Товариства було складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та інтерпретацій, випущених Комітетом з інтерпретацій МСФЗ (КІМСФЗ), які застосовуються до компаній, що звітують відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність відповідає МСФЗ, випущеним Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Основні форми фінансової звітності, а саме баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал, наведено в форматі, що вимагається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, визнаними до застосування в якості фінансової звітності за МСФЗ. Основа оцінки та здатність продовжувати діяльність на безперервній основі Цю фінансову звітність Товариством було складено на основі принципу первісної (історичної) вартості, за винятком того, що розкрито в обліковій політиці нижче.

16

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не містить коригувань відображених сум активів, які були б необхідними, якби Товариство не мало можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому або у випадку коли воно було б вимушене реалізовувати свої активи не в ході звичайної господарської діяльності. Незважаючи на надзвичайний стан та геополітичні обставини, про які йдеться у Примітці 2 на дату випуску цієї фінансової звітності Товариство продовжує функціонування та здійснює операції по розрахунках як і в ході звичайної діяльності. Керівництво Товариства вживає необхідні заходи для забезпечення збереження активів та безпеки своїх співробітників. Оцінюючи можливий вплив наслідків воєнних дій на діяльність Товариства, керівництво вважає, що немає суттєвого ризику тимчасового призупинення господарської діяльності або скорочення операцій у короткостроковій перспективі через обставини, передбачити які наразі неможливо, Товариство має стабільний фінансовий стан та джерела отримання прибутку, а отже принцип безперервності діяльності може вважатись як доречним. За рік, що закінчився 31 грудня 202 3 року, прибуток Товариства склав 204 439 тис. грн., а за рік, що закінчився 31 грудня 20 22 року , 114 655 тис. грн. Одночасно, поточні активи Товариства станом на 31 грудня 202 3 року перевищували його поточні зобов’язання на 580 449 тис. грн., станом на 31 грудня 20 22 року на 402 748 тис. грн. Функціональна валюта та валюта подання Функціональною валютою і валютою подання є українська гривня - валюта первинного економічного середовища, в якому працює Товариство. Цю фінансову звітність представлено у гривнях, і всі суми округлено до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. 4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Викладені далі принципи облікової політики застосовувалися послідовно до всіх періодів, поданих у цій фінансовій звітності . Операції в іноземних валютах Операції в іноземних валютах первісно визнаються у валюті подання шляхом конвертації сум з іноземної валюти в українську гривню за обмінним курсом, що діяв на дату операції. Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у функціональну валюту Товариства за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець відповідного звітного періоду. Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту Товариства за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік як прибутки мінус збитки від переоцінки. Доходи чи збитки від курсових різниць визнаються згорнуто у звіті про прибутки або збитки у складі інших операційних доходів чи витрат та інших доходів і витрат. Перерахунок за ставками на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, що оцінюються за історичною вартістю. Станом на 31 грудня основні курси обміну, що застосовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими: 31 грудня 2023 р. 31 грудня 2022 р. 1 Долар США 37.9824 36.5686 1 Євро 42.2079 38.9510 1 Долар США - середній курс за рік 36.5738 32.3423 1 Євро - середній курс за рік 39.5582 33.9820 Нематеріальні активи Нематеріальні активи визнаються тоді, коли існує імовірність того, що Товариство отримає очікувані майбутні вигоди та собівартість активу можна достовірно оцінити. Окремо придбані нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображають за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь - яких накопичених збитків від зменшення корисності.

17

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

Собівартість самостійно створених нематеріальних активів складається з витрат на створення і підготовку їх до використання. Витрати на дослідження визнаються витратами в періоді їх виникнення. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизують прямолінійним методом впродовж очікуваного строку корисного використання - 5 років. Індивідуальні строки корисного використання можуть бути застосовані до нематеріального активу відповідно до контрактних або ліцензійних умов. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік та коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Визнання нематеріальних активів припиняється при їх вибутті або коли Товариство більше не очікує отримання від цього активу будь - яких економічних вигід. Фінансовий результат, який виникає при вибутті нематеріального активу, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу і визнається в складі інших доходів чи інших витрат у звіті про фінансові результати в момент припинення визнання активу. Основні засоби Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, а первісна вартість перевищує 20 тис. грн. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання основні засоби обліковуються за собівартістю мінус будь - яка накопичена амортизація та будь - які накопичені збитки від зменшення корисності. Собівартість основних засобів складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатації. Собівартість об’єктів основних засобів, створених Товариством, складається з вартості використаних матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Придбані матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання основних засобів, до моменту готовності до експлуатації обліковуються як «Основні засоби в стадії створення». У фінансовій звітності такі активи оцінюються за первісною вартістю, за вирахуванням зменшення корисності та відображаються у складі відповідних груп основних засобів. Видатки на щоденне обслуговування основних засобів та підтримку їх в робочому стані визнаються як витрати періоду, в якому вони були понесені. Якщо видатки понесені з метою відновлення первісних економічних вигід, вони визнаються в залежності від періоду, протягом якого Товариство буде отримувати економічні вигоди. Якщо цей період менше одного року, то видатки визнаються витратами періоду, в якому вони були понесені. В іншому випадку такі витрати відображаються як зменшення вже нарахованого зносу та відносяться на витрати періоду шляхом амортизації. Якщо понесені видатки призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об’єкта, такі витрати капіталізуються. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень, за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів . Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання. Розрахункові строки експлуатації основних засобів є наступними: Класи основних засобів Строки корисного використання (роки) Земельні ділянки - Будинки та споруди 15-30 Спеціальне оснащення 1-10 Машини, обладнання, інструменти 1-15 Автомобільний транспорт 4-8 Обладнання інформаційних технологій 2-7 Меблі та офісне обладнання 3-15

18

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

Строки корисного використання об’єктів основних засобів та їх ліквідаційна вартість встановлюються при введенні об‘єктів основних засобів в експлуатацію спеціально створеною комісією. Очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Нарахування амортизації починається на дату, коли актив стає придатний до експлуатації, та припиняється на першу з двох дат: коли актив класифікується як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання, як очікується, не принесе економічних вигід. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю цих активів і визнаються в складі інших доходів та витрат у фінансовій звітності Товариства. Оренда Товариство як орендар На початку дії договору Товариство оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Строк оренди визначається разом з обома такими періодами: періодами, які охоплюється можливістю продовження оренди та періодами, які охоплюються можливістю припинити дію оренди. На дату початку оренди Товариство визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. Орендне зобов’язання первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються із застосуванням очікуваної ставки додаткових запозичень Товариства. Після дати початку оренди активи з права користування оцінюються за собівартістю з вирахуванням будь - якої накопиченої амортизації та будь - яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь - яку переоцінку орендного зобов’язання. Подальша оцінка орендного зобов’язання здійснюється шляхом збільшення балансової вартості з метою відображення процента за орендним зобов’язанням, зменшення балансової вартості з метою відображення здійснених орендних платежів та переоцінки балансової вартості з метою відображення будь - яких переоцінок або модифікації оренди або з метою відображення переглянутих по суті фіксованих орендних платежів. Товариство не застосовує зазначений вище порядок відображення оренди до короткострокової оренди (12 місяців або менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним у розумінні МСФЗ 16. У цьому випадку Товариство визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Товариство як орендодавець Якщо Товариство виступає як орендодавець, воно класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду або як фінансову оренду. Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив. Чи є оренда фінансовою чи операційною орендою залежить від сутності операції, а не від форми договору. У разі надання Товариством майна в операційну оренду суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів. Зменшення корисності нефінансових активів За наявності ознак знецінення активів Товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу як найбільшу з таких величин: справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж і вартості при використанні. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом витрат на продаж або вартості їх використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми, яку буде відшкодовано. Збиток від зменшення корисності визнається для одиниці, що генерує грошові кошти, якщо сума очікуваного відшкодування цієї одиниці менша від балансової вартості . Для зменшення балансової вартості активів одиниці збиток від зменшення корисності розподіляється на

19

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

пропорційній основі на активи одиниці, базуючись на балансовій вартості кожного активу, який входить до складу одиниці . На дату фінансової звітності Товариством визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки суми очікуваного відшкодування вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодовування вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності. У цьому випадку балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом терміну його корисного використання. З апаси Запаси обліковуються по однорідних групах: матеріали для виробництва, паливо, будівельні матеріали, запасні частини, інші матеріали, напівфабрикати, готова продукція і товари. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів і приведенням в стан, придатний для використання за призначенням. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Собівартість напівфабрикатів та готової продукції включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати, а також відповідну частину розподілених загальновиробничих витрат. Товариство здійснює оцінку вартості запасів при їх вибутті або передачі у виробництво за середньозваженою собівартістю. Визначення середньозваженої собівартості одиниці напівфабрикатів і готової продукції здійснюється один раз на місяць, а решти запасів – на дату проведення операції. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів у процесі господарської діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на продаж. Вартість запасів у фінансовій звітності відображається за вирахуванням резервів під знецінення. Резерв під знецінення виробничих запасів, напівфабрикатів, готової продукції та товарів формується в сумі: - вартості тих одиниць запасів, які перебувають на балансі без використання понад 1 рік – для виробничих запасів та напівфабрикатів, понад 2 роки – для готової продукції та товарів; - перевищення залишку запасів на кінець періоду над сумою їх використання за попередній рік. Запаси, щодо яких наявна аргументація стосовно можливості подальшого використання, у резерв під знецінення не включаються. Фінансові інструменти Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан у той момент, коли Товариство стає стороною в контрактних взаємовідносинах стосовно відповідного інструменту. Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це такий ринок, на якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі. Методи оцінки, такі як модель дисконтування грошових потоків, а також моделі, засновані на даних аналогічних операцій, що здійснюються на ринкових умовах, або на результатах аналізу фінансових даних об'єкта інвестицій, використовуються для визначення справедливої вартості окремих фінансових інструментів, для яких ринкова інформація про ціну угод відсутня. Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати,

20

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. Амортизована собівартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус резерв під очікувані кредитні збитки. Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до валової балансової вартості фінансового інструменту. Для активів, які є придбаними чи створеними кредитно - знеціненими фінансовими активами при первісному визнанні, ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основі очікуваних грошових потоків при первісному визнанні, а не на основі договірних грошових потоків. Фінансові активи Первісне визнання та оцінка Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними не пов'язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну попиту для фінансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. Стосовно активів та зобов'язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Підприємство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах. Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. Застосування методик оцінки може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь - якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов'язань. Кредити та дебіторська заборгованість – є непохідними фінансовими інструментами, що мають фіксований термін погашення і не мають котирувань на активному ринку. Ці фінансові активи після первісного визнання оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного відсотку, за вирахуванням будь - якого збитку від знецінення. Торгова дебіторська заборгованість обліковується за первісною вартістю, що склалася під час визнання виручки, за мінусом знецінення, якщо мають місце ознаки знецінення. Амортизована вартість не використовується внаслідок короткого терміну погашення дебіторської заборгованості з дати визнання виручки. Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь - яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна

21

ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року

ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків за кредитами) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний серед понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю – Товариство визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, окрім фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки – це різниця між усіма договірними грошовими потоками та грошовими потоками, які Товариство очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка. При розрахунку резерву враховуються грошові потоки від реалізації утримуваної застави або іншого засобу покращення кредитної якості фінансового інструменту, що є невід’ємною частиною умов договору. Товариство використовує різні підходи для аналізу очікуваних кредитних збитків, що стосуються фінансових активів від пов’язаних сторін та інших клієнтів. Для пов’язаних сторін розрахунок очікуваних кредитних збитків здійснюється на індивідуальній основі з урахуванням умов договору, очікуваного періоду погашення та досвіду минулих періодів. Для грошових коштів та їх еквівалентів Товариство застосовує загальну модель знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первісного визнання. Товариство не визнає очікувані кредитні збитки за грошовими коштами та їх еквівалентами, якщо було визнано, що ефект від визнання таких збитків не є суттєвим на звітну дату. Фінансові активи – припинення визнання Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли активи погашені або минув строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу, Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклало угоду про передачу, і при цьому також передало в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами або Товариство не передало та не залишило в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинило здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. Фінансові активи списуються повністю або частково, коли Товариство вичерпало всі практичні можливості щодо їх стягнення і дійшло висновку про необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Товариство може списати фінансові активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли Товариство намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча немає обґрунтованих очікувань щодо їх стягнення. Фінансові активи – модифікація Якщо модифіковані умови суттєво відрізняються, так, що права на грошові потоки від первісного активу спливають, Товариство припиняє визнання первісного фінансового активу і визнає новий актив за справедливою вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первісного визнання для цілей розрахунку подальшого знецінення, у тому числі для визначення факту значного підвищення кредитного ризику. Товариство також оцінює, чи є договірні грошові потоки по новому фінансовому активу суто виплатами основної суми та процентів. Будь - яка різниця між балансовою вартістю первісного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартістю нового, суттєво зміненого активу відображається у складі прибутку чи збитку, якщо різниця, по суті, не відноситься до операції з капіталом із власниками. Якщо ж істотна відмінність модифікованого активу від первісного активу відсутня, його модифікація не призводить до припинення визнання. Товариство здійснює перерахунок валової балансової вартості шляхом дисконтування модифікованих грошових потоків за договором за первісною ефективною процентною ставкою і визнає прибуток чи збиток від модифікації у складі прибутку чи збитку. Фінансові зобов’язання

22

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49

ch.schreder.com

Powered by