Algemene verkoopvoorwaarden Schréder B.V.

9. Beperking van aansprakelijkheid: 9.1. SCHRÉDER is niet aansprakelijk jegens de KLANT of enig ander persoon voor gederfde inkomsten, verloren gegane spaargelden, reputatieverlies, verlies van goodwill, juridische kosten en onkosten, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of bijkomende schadevergoedingen voortvloeiend uit, of verband houdend met, de verkoop van om het even welke Goederen en Diensten door SCHRÉDER of het gebruik ervan, ongeacht het feit of dergelijke schadevergoedingen gebaseerd zijn op een onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere wettelijke rechtsgrond zelfs indien SCHRÉDER geadviseerd werd over, of kennis heeft van, de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. 9.2. SCHRÉDER kan niet aansprakelijk gehouden worden voor, en vrijwaart geen enkele persoon tegen (financiële) schade ongeacht of dit nu directe, indirecte of gevolgschade is, inclusief maar niet beperkt tot economische schade, onderbreking van werk, onrendabele activa, verlies van gebruik en productie, indien de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de fout van de KLANT, van de persoon die de schade heeft geleden of een persoon onder de autoriteit of de verantwoordelijkheid van één van hen. 9.3 SCHRÉDER's eventuele totale en cumulatieve aansprakelijkheid jegens de KLANT onder om het even welk contract voor de levering van Goederen zal niet hoger zijn dan een bedrag van tien procent (10%) van de waarde van de Goederen die werden verkocht aan de KLANT, en zal in ieder geval niet hoger zijn dan een totaalbedrag van 500.000 Euro; terwijl dit bedrag voor geleverde Diensten niet hoger zal zijn dan tien procent (10%) van de honoraria die de KLANT in het kader van het Contract heeft betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadevordering (proportioneel berekend in geval van honoraria die over een langere periode zijn betaald) of voor de eerste twaalf (12) maanden in geval de schade zich in de loop van het eerste jaar voordoet. 10. Opschorting en Beëindiging: 10.1 Opschorting : 10.1.1. Overmacht : Na schriftelijke kennisgeving aan de KLANT, kan SCHRÉDER de nakoming van haar verplichtingen onder een contract opschorten in geval van voorvallen buiten haar controle en waarvoor zij niet verantwoordelijk is, inclusief maar niet beperkt tot brand, storm, aardbeving, nationale of lokale overheidswetten, verordeningen of regelgeving, stakingen of andere industriële acties, oorlogshandelingen, oproer of nationale noodtoestand, het niet beschikbaar zijn van transport, gebrek aan benodigdheden, onderbreking van de stroomvoorziening, of enige andere gebeurtenis die kan worden aangemerkt als een geval van overmacht. Indien door een geval van overmacht het Order van de KLANT niet wordt afgehandeld en dit gedurende drie opeenvolgende kalendermaanden voortduurt, of voor een totaal van drie maanden in een periode van zes kalendermaanden, is SCHRÉDER of de KLANT gerechtigd om het gehele of gedeeltelijke Order te annuleren zonder enige verplichting jegens de andere partij. 10.1.2. Import-/Exportcontroles/Sancties en embargo ’ s : Geen van de partijen zal goederen, materialen, grondstoffen, software of technologie die werden geleverd in het kader van of anderszins in verband met de uitvoering van het contract, exporteren, her-exporteren of anderszins overdragen, ook niet na verdere verwerking door de KLANT of verwerking in een ander artikel (individueel en collectief, "Technologie") dat niet in overeenstemming is met om het even welke eis van de Export Administration Regulations (EAR), de International Traffic in Arms Regulation (ITAR), of wettelijke maatregelen uitgevaardigd door het U.S. Treasury Department, Office of Foreign Assets Control Regulations, of de wet- en regelgeving van de Europese Unie of haar lidstaten, of van de Verenigde Staten en (voor zover van toepassing) het exporterende land buiten de Verenigde Staten. De KLANT houdt zich aan de beperkingen op bepaalde transacties van SCHRÉDER die onderworpen zijn aan exportwetten en regelgeving die export of doorsluizen van Goederen en technologie naar bepaalde landen verbieden. Indien levering van Goederen of Diensten valt onder een export- of importvergunning of beperkt of verboden is vanwege export- /importregels, is SCHRÉDER gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten totdat een dergelijke vergunning is afgeleverd of totdat dergelijke beperkingen of verboden opgeheven zijn. Voorts is SCHRÉDER gerechtigd om een Order direct te annuleren zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich meebrengt jegens de KLANT. De KLANT verklaart dat op haar geen sanctie(s) of embargo(‘s) van toepassing zijn waardoor SCHRÉDER geen contractuele relatie aan kan gaan of na kan streven. Indien de KLANT onder een dergelijke sanctie(s) of embargo(‘s) valt of komt te vallen, is SCHRÉDER gerechtigd om de contractuele relatie onmiddellijk op te schorten of te beëindigen zonder kennisgeving of schadeloosstelling. In een dergelijk geval draagt de KLANT de verantwoordelijkheid voor, en vrijwaart SCHRÉDER tegen schadevergoedingen, claims, boetes of andere verliezen die tegen SCHRÉDER worden ingesteld of door SCHRÉDER worden verbeurd. 10.2 Beëindiging: Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zonder afbreuk te doen aan enige rechten of rechtsmiddelen is SCHRÉDER, door schriftelijke opzegging aan KLANT, gerechtigd om met onmiddellijke ingang enige contractuele relatie met de KLANT geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien (a) de KLANT een bepaling schendt van de

overeengekomen contractvoorwaarden (inclusief deze Voorwaarden); (b) een insolventieprocedure, faillissement, liquidatie, afwikkeling of soortgelijke procedure wordt ingesteld tegen de KLANT, ongeacht het feit of dit door de KLANT wordt ingesteld, een beheerder of curator wordt benoemd voor de KLANT, of een overdracht plaatsvindt ten behoeve van de crediteuren van de KLANT; (c) de zeggenschap of eigendom van de KLANT wijzigt; bij het optreden van enige van bovenstaande gebeurtenissen worden alle betalingen die de KLANT aan SCHRÉDER dient te doen onmiddellijk opeisbaar. 11. Algemene Bepalingen: 11.1 Verwijzingen: De KLANT verleent SCHRÉDER het recht om derden te informeren dat SCHRÉDER Goederen of Diensten aan de KLANT levert of heeft geleverd. Als gevolg daarvan, is SCHRÉDER gerechtigd om de commerciële na(a)m(en) of merk(en)van de KLANT op een eerlijke en redelijke wijze te gebruiken voor zelfpromotie en reclame, om daarnaar te verwijzen of om foto's te nemen van de geïnstalleerde Goederen voor zelfpromotie en reclame. 11.2. Beschrijving van plannen en documenten, monsters: Informatie die betrekking heeft op Goederen of Diensten van SCHRÉDER en die in catalogi, prospectussen, promotionele documenten, berichten, prijslijsten of op websites van SCHRÉDER staan, wordt alleen gegeven ter illustratie en is niet bindend voor SCHRÉDER. Monsters van Goederen worden alleen aan de KLANT getoond voor informatiedoeleinden en hebben geen contractueel of bindend karakter voor SCHRÉDER, zelfs indien de KLANT hieraan heeft gerefereerd in een Order of in een ander document. 11.3 Anti-omkoping: De KLANT stemt ermee in dat hij alle toepasselijke wetten over preventie van omkoping naleeft. Het niet-naleven door de KLANT van de anti-omkoopwetgeving is een reden voor onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie door SCHRÉDER zonder dat SCHRÉDER enige aansprakelijkheid jegens de KLANT heeft. In een dergelijk geval draagt de KLANT de verantwoordelijkheid voor, en vrijwaart SCHRÉDER tegen schades, claims, boetes of andere verliezen die tegen SCHRÉDER worden ingesteld of door SCHRÉDER worden opgelopen. 11.4. Overdracht: De KLANT draagt noch zijn rechten, noch zijn verplichtingen onder enige contractuele relatie over zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCHRÉDER. 11.5 Interpretatie: Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn, heeft dat geen invloed op de rest van de bepaling en van deze Voorwaarden en blijven deze van kracht alsof de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) nooit bestaan had(den). In dat geval zullen de Partijen de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) of een deel daarvan aanpassen of overeenstemming bereiken over een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk het doel van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) belichaamt. 12. Regeling van geschillen: Tenzij schriftelijk anders bepaald, worden alle contractuele relaties tussen SCHRÉDER en de KLANT beheerst door het recht van het land waar de verkoper haar statutaire zetel heeft met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 betreffende internationale verkopen. Een geschil wordt exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van de plaats waar SCHRÉDER S.A. of een aan haar verbonden onderneming haar statutaire zetel heeft of, naar eigen goeddunken van SCHRÉDER, van de plaats waar de KLANT zijn statutaire zetel heeft.

Versie februari 2020 Schréder B.V. 30023784 Kamer van Koophandel Lid van de Groep © Schréder S.A., België Alle rechten voorbehouden

Powered by