Algemene verkoopvoorwaarden Schréder B.V.

wegens gebrekkige onderdelen die geleverd werden door SCHREDER, te repareren of te vervangen, binnen haar eigen bedrijfspand of elders, op voorwaarde dat KLANT voldoet aan de voorwaarden van dit artikel. 5.3. De KLANT zal voldoen aan de volgende voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de hierin vastgelegde garantie: (1) SCHRÉDER schriftelijk op de hoogte stellen binnen dertig (30) kalenderdagen nadat de KLANT het gebrek heeft ontdekt of zou hebben moeten ontdekt en in ieder geval binnen de Garantieperiode van een dergelijk gebrek; (2) KLANT is verantwoordelijk voor de kosten van transport, demontage, opnieuw in elkaar zetten en andere kosten van welke aard ook; en (3) KLANT zal SCHRÉDER ervan overtuigen dat de Goederen niet zijn blootgesteld aan abnormaal of ongewoon gebruik, opzettelijke beschadiging, onachtzaamheid of zijn gebruikt voor een doel dat niet door KLANT in het Order werd aangegeven, en dat de Goederen alleen aan normale slijtage zijn blootgesteld; en (4) KLANT heeft geen reparaties, vervangingen, aanpassingen of veranderingen uitgevoerd of laten uitvoeren door derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRÉDER; en (5) KLANT heeft de installatie van de Goederen of het bewerkstelligen daarvan strikt overeenkomstig de instructies van SCHRÉDER voor dit doel gedaan, en het gebrek of de fout is niet veroorzaakt door de onzorgvuldige installatie of onderhoud van de Goederen door de KLANT of door derden. Indien de KLANT zelf het bedieningsmechanisme in elkaar zet, draagt hij de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid voor een elektrisch probleem dat kan ontstaan; en (6) de KLANT is de Goederen niet blijven gebruiken nadat SCHRÉDER op de hoogte is gesteld van het gebrek. 5.4. De vervangen Goederen of onderdelen worden eigendom van SCHRÉDER en indien reparaties of vervangingen plaatsvinden aan de installatie van de KLANT, worden deze Goederen of onderdelen op verzoek van SCHRÉDER geretourneerd onder betaling van transportkosten binnen 1 maand na vervanging. 5.5. Deze garantie heeft geen betrekking op schade of storingen in Goederen geleverd door SCHRÉDER die zijn veroorzaakt door: (1) onvoldoende functioneren, een structureel defect of functionele tekortkoming terwijl SCHRÉDER volledig heeft voldaan aan de schriftelijke instructies, t ekeningen of ontwerpen van de KLANT (“Specificaties”) voor Goederen die geleverd worden door SCHRÉDER, welke Specificaties vervolgens onvoldoende, incompleet of gebrekkig blijken te zijn; of (2) elektrische piekspanningen of andere veranderingen in de elektriciteitsvoorziening, of de toevoer van elektriciteit op een niveau dat hoger ligt dan de maximaal aanbevolen stroomtoevoer voor een veilige en goede werking van de Goederen; of (3) corrosie door abnormale omgevingsinvloeden of door chemische of andere elementen die geen deel uitmaken van het productieproces (bijv. zout) of andere natuurgevaren; De Garantie is van toepassing op de vervangen Goederen of onderdelen daarvan tot het verstrijken van de resterende looptijd van de Garantieperiode. 5.6. LED armaturen worden niet beschouwd als defect als dit uitsluitend het gevolg is van het niet-functioneren van individuele LED componenten indien het aantal niet-werkende componenten minder is dan 10% van het totale aantal LED componenten in de LED armatuur. 5.7. Dit artikel is niet van toepassing op de door SCHRÉDER geleverde diensten, waarvoor specifieke garanties gelden. 6. Intellectuele eigendom: 6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (inclusief enige auteursrechten, systemen inclusief software, databaserechten, patenten of ontwerprechten, al dan niet geregistreerd) technologie, handelsgeheimen en knowhow betreffende SCHRÉDER’s Goederen en Diensten blijven exclusief eigendom van SCHRÉDER of SCHRÉDER S.A. 6.2. Met inachtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden, impliceert de verkoop van Goederen door SCHRÉDER slechts de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie aan KLANT krachtens SCHRÉDER's intellectuele eigendomsrechten vervat in de Goederen om de Goederen (alleen) te gebruiken zoals verkocht door SCHRÉDER aan de KLANT. 6.3. De KLANT gebruikt de Goederen niet voor enig doel dat niet expliciet is toegestaan door SCHRÉDER. 6.4. SCHRÉDER behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in alle schetsen, studies, tekeningen, plannen, ontwerpen, teksten, projecten, verslagen en documenten, in welk medium of welke reproductie dan ook, 1 "Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy" betekent alle toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming en privacy en, voor zover van toepassing, de GDPR; de termen "Persoonsgegevens", "Betrokkenen" en "Verwerking" hebben dezelfde betekenis als in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy; "GDPR" : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (algemene verordening gegevensbescherming).

geleverd aan de KLANT (“Documentatie”). De KLANT mag de Documentatie alleen voor interne doeleinden gebruiken en dient de Documentatie op eerste verzoek van SCHRÉDER te retourneren. 6.5. De verkoop van om het even welke Goederen of Diensten door SCHRÉDER aan de KLANT vormt geen overdracht van eigendom, eigendomstitel of rechten op software die gevat is in, of meegeleverd wordt met de Goederen of Diensten. Niets in deze Voorwaarden wordt opgevat als het overdragen aan de KLANT van een nadrukkelijke of impliciete licentie, recht of immuniteit, rechtstreeks of impliciet, door uitsluiting of anderszins, onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendoms-/intellectuele rechten die eigendom zijn van, of beheerd worden door SCHRÉDER of een derde partij, behalve waar dit expliciet is toegestaan onder deze Voorwaarden. 6.7. SCHRÉDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, die betrekking heeft op een combinatie van Goederen of Diensten verkocht door SCHRÉDER met een ander product, al dan niet geleverd of verkocht door SCHRÉDER, of met een methode of proces waarin Goederen of Diensten verkocht door SCHRÉDER kunnen worden gebruikt. 7. Vertrouwelijkheid: 7.1. De KLANT erkent dat alle technische, commerciële en financiële data en informatie die toebehoren aan SCHRÉDER (“Vertrouwelijke Informatie”) die niet al in het publieke domein zijn op het moment van communicatie naar de KLANT, door SCHRÉDER strikt vertrouwelijk wordt gecommuniceerd en het eigendom en recht blijven van SCHRÉDER. 7.2. Vertrouwelijke informatie mag niet worden onthuld aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRÉDER en mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan het vervullen van het Order van de KLANT. 7.3. De KLANT zal SCHRÉDER vrijwaren tegen alle directe, indirecte schadevergoedingen en schadevergoedingen met punitief karakter, financiële schade, kosten en andere aansprakelijkheden voortvloeiend uit vorderingen die het gevolg zijn van schending of niet-naleving van dit artikel door de KLANT of door zijn eigen KLANT. 8. Gegevensbescherming 1 : 8.1. In het kader van de verkoop van Goederen en de uitvoering van Diensten, met inbegrip van offertes, aanbiedingen, aanbestedingen en andere activiteiten met betrekking tot voor- en naverkoop van Goederen en Diensten, zal elke Partij toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de andere Partij en deze kunnen verwerken. De KLANT garandeert dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor elke niet-naleving ervan. 8.2. De KLANT zal alle nodige informatie die vereist is onder de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming en Privacy verstrekken aan de Betrokkenen en zal ervoor zorgen, indien nodig, dat SCHRÉDER de noodzakelijke toestemming krijgt om deze Persoonlijke Gegevens te verwerken. 8.3. SCHRÉDER zal toegang krijgen tot de volgende categorieën persoonsgegevens en deze mogen verwerken: naam en achternaam, contactgegevens, bedrijfsnaam, functieomschrijving, bankrekeninggegevens en financiële informatie (inclusief btw-nummer en krediet-/inkomensgeschiedenis), transactiegeschiedenis en informatie met betrekking tot de volgende categorieën betrokkenen: de aandeelhouders van de andere partij, de bedrijfsleiding, werknemers en de verkoopmedewerkers. SCHRÉDER zal bovengenoemde persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden, namelijk: (i) promotie, offertes, aanbiedingen en aanbestedingen, (ii) beheer van verkooporders, (iii) uitvoering van het Contract en de Diensten, (iv) beheer van de klantrelatie, (v) incasso, (vi) naleving van de voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld en ter voorkoming van fraude, (vii) boekhouding en (viii) verdediging van de belangen en vorderingen van SCHRÉDER. 8.4. SCHRÉDER heeft het recht de Persoonsgegevens te delen met haar dochterondernemingen, met leveranciers die namens SCHRÉDER Diensten leveren of die SCHRÉDER helpen bij het leveren van de Goederen en Diensten aan de KLANT, evenals met andere derden die onder hun eigen verantwoordelijkheid Diensten leveren aan SCHRÉDER, evenals met de overheidsinstanties voor alle hierboven genoemde doeleinden. Sommige van deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden, ook in landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden voor Persoonsgegevens zoals bedoeld in de GDPR. "Gelieerde onderneming of dochteronderneming" betekent, met betrekking tot een Partij, elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van de Partij, waarbij zeggenschap betekent het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen van een onderneming of de effectieve bevoegdheid om het beheer en het beleid van een onderneming te sturen of te doen sturen door middel van het bezit van stemgerechtigde aandelen of stemgerechtigde belangen of anderszins.

Powered by