Algemene verkoopvoorwaarden Schréder B.V.

Bekijk hier de algemene verkoopvoorwaarden van Schréder B.V.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Werkingssfeer: Deze Verkoopvoorwaarden van SCHRÉDER (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van producten (“Goederen”) en Algemene Diensten (“Diensten”) aan de KLANT (“KLANT”) door SCHRÉDER S.A. of één van haar verbonden ondernemingen. Wijzigingen van deze Voorwaarden zijn enkel afdwingbaar op voorwaarde dat SCHRÉDER hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 2. Offertes en Bestellingen: 2.1. Door het plaatsen van een order door de KLANT (“Order”) als reactie op een raming of offerte van SCHRÉDER (“Offerte”) worden deze Voorwaarden onvoorwaardelijk geaccepteerd door de KLANT en doet de KLANT afstand van de eigen voorwaarden. Ieder order dat voortvloeit uit een Offerte dient schriftelijk bevestigd te worden door SCHRÉDER (“Bevestiging”). 2.2. Voor een bindend contract (“Contract”) is een Bevestiging vereist die volgt op een Order geplaatst als reactie op een Offerte waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. 2.3. Iedere Offerte is gedurende dertig (30) kalenderdagen geldig vanaf de datum waarop deze is uitgebracht, tenzij anders is vermeld in de Offerte. Een wijziging in een Offerte is slechts bindend indien schriftelijk bevestigd door SCHRÉDER. Een wijziging of opzegging van een Contract vereist de schriftelijke toestemming van SCHRÉDER. 2.4. In geval van wijziging of opzegging van een Contract door een KLANT heeft SCHRÉDER recht op de prijs die overeenstemt met alle bestelde Goederen, zonder afbreuk te doen aan bijkomende claims, inclusief maar niet beperkt tot compensatie voor financiële schade die hieruit voortvloeit. 2.5. SCHRÉDER mag te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht aan de KLANT, componenten van Goederen vervangen door alternatieve componenten die geen invloed hebben op de functionaliteit van de Goederen en minstens dezelfde efficiëntie opleveren. 2.6. De KLANT gaat ermee akkoord en erkent dat elke toegang tot of elk gebruik van een platform, een software of een gebruikersinterface die door SCHRÉDER wordt aangeboden, wordt beheerst door specifieke voorwaarden in aanvulling op deze Voorwaarden. 3. Levering: 3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door SCHRÉDER, valt de levering van Goederen onder de Incoterms 2020®, Af Fabriek (EXW- Ex Works - Af fabriek). De leveringsplaats kan door SCHRÉDER worden weergegeven op de Bevestiging. 3.2. Leveringsschema's worden berekend vanaf de latere datum van de volgende twee data: 1) de datum waarop SCHRÉDER het Order bevestigd heeft of 2) de datum waarop SCHRÉDER al de benodigde informatie en/of de vooruitbetaling van de KLANT heeft ontvangen. Leveringsschema's zijn schattingen en een vertraging verleent de KLANT geen recht op annulering of opschorting van het Order of recht op schadevergoeding wegens vertraging. 3.3. Goederen zijn verpakt volgens de richtlijnen van SCHRÉDER, tenzij anders overeengekomen in het Contract. De Goederen kunnen gedemonteerd worden zodat deze gemakkelijker verpakt en vervoerd kunnen worden. SCHRÉDER kan Goederen in één of meer zendingen afleveren. 3.4. Indien de KLANT er niet in slaagt om de levering aan te nemen of te accepteren op de datum zoals omschreven in de Bevestiging, dan betaalt de KLANT de overeengekomen prijs alsof de levering heeft plaatsgevonden. Opslagkosten worden berekend aan de KLANT indien deze in gebreke blijft om de zending in ontvangst te nemen op de gespecifieerde leveringsdatum. De KLANT draagt alle risico's van verlies van of schade aan de Goederen vanaf de datum waarop deze afgeleverd zijn op de plaats van levering. 3.5. Behalve in het geval van kennisgeving van een klacht middels aangetekende post/email met bewijs van ontvangst binnen tien (10) werkdagen na de leveringsdatum en/of de datum van de eerste uitvoering van de Diensten, wordt de KLANT geacht de Goederen en/of Diensten zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. 3.6. De Goederen blijven eigendom van SCHRÉDER totdat de volledige betaling van deze Goederen heeft plaatsgevonden. De KLANT verbindt zich ertoe dat hij, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRÉDER, zichzelf niet ontdoet van de Goederen of deze anderszins verpandt of een derde partij toestaat een eigendomsrecht op de Goederen te vestigen voordat de KLANT de Goederen volledig betaald heeft, inclusief verschuldigde kosten en vergoedingen. Vanaf de leveringsdatum is de KLANT verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte verzekering met betrekking tot alle risico's van schade aan de Goederen of verlies van Goederen. De KLANT dient ook het belang van SCHRÉDER als eigenaar van de Goederen op de verzekeringspolis te vermelden (in afwachting van volledige betaling). De KLANT dient er te allen tijde voor te zorgen dat de Goederen worden geïdentificeerd als SCHRÉDER Goederen en dat deze niet worden samengevoegd met andere Goederen of onderwerp worden van een claim van een derde partij. 3.7. Indien de KLANT verzuimt om de prijs te betalen op de vervaldag kan SCHRÉDER, op elk tijdstip voorafgaand aan volledige betaling, de Goederen terughalen bij en op kosten van de KLANT. Het

terugvorderingsrecht doet geen afbreuk aan enige vordering in verband met (financiële) schade of verliezen die SCHRÉDER hierdoor geleden heeft. 4. Prijs en Betaling: 4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in het Contract, worden de nettoprijzen opgegeven, in Euro of in de lokale valuta, exclusief belastingen, rechten of andere heffingen die van toepassing zijn op de Goederen en/of Diensten. 4.2. Alle transportkosten, inclusief gebeurlijke reis- en verblijfskosten, alsmede kosten gerelateerd aan specifieke testen die verlangd worden door de KLANT, worden in rekening gebracht bij de KLANT. 4.3. Prijzen gelden alleen voor de looptijd van de Offerte. 4.4. Betaling dient te worden verricht op de statutaire zetel van SCHRÉDER, netto en zonder korting, op één van de bankrekeningen van SCHRÉDER die vermeld staan op de factuur. Indien facturen betaalbaar zijn via een onherroepelijk documentair krediet, dan dienen deze geopend te worden voorafgaand aan de orderbevestiging van SCHRÉDER en bevestigd te worden door een gereputeerde bank die schriftelijk door SCHRÉDER geaccepteerd is. Indien leveringen plaatsvinden in verschillende termijnen, dan wordt iedere termijn apart gefactureerd en betaald zodra deze verschuldigd is. Zodra het bedrag vermeld op de factuur overgeschreven is op de bankrekening van SCHRÉDER, wordt de factuur aangemerkt als zijnde betaald door de KLANT. 4.5. Enig geschil betreffende een factuur dient schriftelijk worden gemeld aan SCHRÉDER binnen vijf (5) werkdagen vanaf de datum waarop de omstreden factuur werd verzonden. Zonder zulke kennisgeving worden facturen geacht te zijn aanvaard. SCHREDER’s tussenpersonen en verkopers zijn niet bevoegd om betalingen te innen. 4.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle rekeningen binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend op de factuurdatum betaald te worden. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum, kan SCHRÉDER, bovenop alle andere rechten en rechtsmiddelen op grond van toepasselijk recht, een intrest over het uitstaande bedrag aanrekenen tegen een tarief van negen (9) procent per jaar of het toepasselijke wettelijke tarief, afhankelijk van welk tarief het hoogste is. Bovendien kan SCHRÉDER een bedrag van 40 Euro (of het equivalent in de lokale valuta) in rekening brengen wegens buitengerechtelijke incassokosten voor een vervallen factuur. 4.7. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten en rechtsmiddelen, geeft niet-betaling van vervallen facturen SCHRÉDER het recht om o.a.: (1) onmiddellijke betaling te vorderen van om het even welke andere uitstaande facturen; (2) alle lopende Orders en leveringen op te schorten totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is, inclusief achterstallige intresten, kosten en vergoedingen; (3) zich opnieuw in het bezit te stellen van alle reeds geleverde Goederen op kosten van de KLANT; (4) financiële garanties of nieuwe betalingsvoorwaarden voor lopende Orders te vragen; (5) de levering van de lopende Diensten op te schorten of te beëindigen en/of (6) het Contract te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling. SCHRÉDER heeft vervolgens recht op een schadevergoeding op grond van contractbreuk, die tenminste dertig (30%) procent bedraagt van de overeengekomen totale nettoprijs. Alle voorschotten of aanbetalingen, ongeacht hun waarde, worden verbeurd ten gunste van SCHRÉDER. 4.8. In het geval van verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van de KLANT aan een bedrijf, in welke vorm dan ook, worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht enige voorgaande overeenkomst. Onderlinge schulden kunnen door SCHRÉDER zonder formaliteiten worden verrekend. In de mate waarin dit is toegestaan door toepasselijk recht, vergoedt de KLANT SCHRÉDER voor alle kosten gemaakt door SCHRÉDER ivm het innen van achterstallige en onbetaalde facturen. Indien de financiële situatie van de KLANT verslechterd is, of dit nu te maken heeft met een vrijwillige regeling met een schuldeiser, inbeslagname van alle of een deel van de activa van de KLANT, betwisting van facturen en, meer algemeen, een verandering van zijn financiële situatie, is SCHRÉDER gerechtigd om aanvullende financiële garanties te vorderen van de KLANT voor de nakoming van zijn verplichtingen of betaaltermijnen aan te passen of de levering op te schorten totdat deze zaken overeen zijn gekomen en zijn uitgevoerd, of om het Contract te beëindigen middels schriftelijke mededeling, zonder afbreuk te doen aan de rechten van SCHRÉDER en zonder schadeloosstelling voor de KLANT. 5. Garantie: 5.1 SCHRÉDER garandeert dat alle Goederen in alle essentiële opzichten in overeenstemming zijn met hun beschrijving en alle toepasselijke specificaties van SCHRÉDER. Deze standaard garantie is van toepassing op alle Goederen die verkocht werden aan de KLANT. Specifieke garanties die van toepassing zijn op bepaalde Goederen van SCHRÉDER hebben voorrang op de algemene garantie indien zij hier strijdig mee zijn. 5.2 SCHRÉDER verbindt zich ertoe om gedurende een periode van twaalf (12) kalendermaanden na de leveringsdatum van haar Goederen (“Garantieperiode”), enkel volgens haar eigen beoordeling, geleverde en betaalde Goederen die gebrekkig zijn

wegens gebrekkige onderdelen die geleverd werden door SCHREDER, te repareren of te vervangen, binnen haar eigen bedrijfspand of elders, op voorwaarde dat KLANT voldoet aan de voorwaarden van dit artikel. 5.3. De KLANT zal voldoen aan de volgende voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de hierin vastgelegde garantie: (1) SCHRÉDER schriftelijk op de hoogte stellen binnen dertig (30) kalenderdagen nadat de KLANT het gebrek heeft ontdekt of zou hebben moeten ontdekt en in ieder geval binnen de Garantieperiode van een dergelijk gebrek; (2) KLANT is verantwoordelijk voor de kosten van transport, demontage, opnieuw in elkaar zetten en andere kosten van welke aard ook; en (3) KLANT zal SCHRÉDER ervan overtuigen dat de Goederen niet zijn blootgesteld aan abnormaal of ongewoon gebruik, opzettelijke beschadiging, onachtzaamheid of zijn gebruikt voor een doel dat niet door KLANT in het Order werd aangegeven, en dat de Goederen alleen aan normale slijtage zijn blootgesteld; en (4) KLANT heeft geen reparaties, vervangingen, aanpassingen of veranderingen uitgevoerd of laten uitvoeren door derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRÉDER; en (5) KLANT heeft de installatie van de Goederen of het bewerkstelligen daarvan strikt overeenkomstig de instructies van SCHRÉDER voor dit doel gedaan, en het gebrek of de fout is niet veroorzaakt door de onzorgvuldige installatie of onderhoud van de Goederen door de KLANT of door derden. Indien de KLANT zelf het bedieningsmechanisme in elkaar zet, draagt hij de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid voor een elektrisch probleem dat kan ontstaan; en (6) de KLANT is de Goederen niet blijven gebruiken nadat SCHRÉDER op de hoogte is gesteld van het gebrek. 5.4. De vervangen Goederen of onderdelen worden eigendom van SCHRÉDER en indien reparaties of vervangingen plaatsvinden aan de installatie van de KLANT, worden deze Goederen of onderdelen op verzoek van SCHRÉDER geretourneerd onder betaling van transportkosten binnen 1 maand na vervanging. 5.5. Deze garantie heeft geen betrekking op schade of storingen in Goederen geleverd door SCHRÉDER die zijn veroorzaakt door: (1) onvoldoende functioneren, een structureel defect of functionele tekortkoming terwijl SCHRÉDER volledig heeft voldaan aan de schriftelijke instructies, t ekeningen of ontwerpen van de KLANT (“Specificaties”) voor Goederen die geleverd worden door SCHRÉDER, welke Specificaties vervolgens onvoldoende, incompleet of gebrekkig blijken te zijn; of (2) elektrische piekspanningen of andere veranderingen in de elektriciteitsvoorziening, of de toevoer van elektriciteit op een niveau dat hoger ligt dan de maximaal aanbevolen stroomtoevoer voor een veilige en goede werking van de Goederen; of (3) corrosie door abnormale omgevingsinvloeden of door chemische of andere elementen die geen deel uitmaken van het productieproces (bijv. zout) of andere natuurgevaren; De Garantie is van toepassing op de vervangen Goederen of onderdelen daarvan tot het verstrijken van de resterende looptijd van de Garantieperiode. 5.6. LED armaturen worden niet beschouwd als defect als dit uitsluitend het gevolg is van het niet-functioneren van individuele LED componenten indien het aantal niet-werkende componenten minder is dan 10% van het totale aantal LED componenten in de LED armatuur. 5.7. Dit artikel is niet van toepassing op de door SCHRÉDER geleverde diensten, waarvoor specifieke garanties gelden. 6. Intellectuele eigendom: 6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook (inclusief enige auteursrechten, systemen inclusief software, databaserechten, patenten of ontwerprechten, al dan niet geregistreerd) technologie, handelsgeheimen en knowhow betreffende SCHRÉDER’s Goederen en Diensten blijven exclusief eigendom van SCHRÉDER of SCHRÉDER S.A. 6.2. Met inachtneming van de bepalingen in deze Voorwaarden, impliceert de verkoop van Goederen door SCHRÉDER slechts de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie aan KLANT krachtens SCHRÉDER's intellectuele eigendomsrechten vervat in de Goederen om de Goederen (alleen) te gebruiken zoals verkocht door SCHRÉDER aan de KLANT. 6.3. De KLANT gebruikt de Goederen niet voor enig doel dat niet expliciet is toegestaan door SCHRÉDER. 6.4. SCHRÉDER behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in alle schetsen, studies, tekeningen, plannen, ontwerpen, teksten, projecten, verslagen en documenten, in welk medium of welke reproductie dan ook, 1 "Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy" betekent alle toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming en privacy en, voor zover van toepassing, de GDPR; de termen "Persoonsgegevens", "Betrokkenen" en "Verwerking" hebben dezelfde betekenis als in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy; "GDPR" : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (algemene verordening gegevensbescherming).

geleverd aan de KLANT (“Documentatie”). De KLANT mag de Documentatie alleen voor interne doeleinden gebruiken en dient de Documentatie op eerste verzoek van SCHRÉDER te retourneren. 6.5. De verkoop van om het even welke Goederen of Diensten door SCHRÉDER aan de KLANT vormt geen overdracht van eigendom, eigendomstitel of rechten op software die gevat is in, of meegeleverd wordt met de Goederen of Diensten. Niets in deze Voorwaarden wordt opgevat als het overdragen aan de KLANT van een nadrukkelijke of impliciete licentie, recht of immuniteit, rechtstreeks of impliciet, door uitsluiting of anderszins, onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendoms-/intellectuele rechten die eigendom zijn van, of beheerd worden door SCHRÉDER of een derde partij, behalve waar dit expliciet is toegestaan onder deze Voorwaarden. 6.7. SCHRÉDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, die betrekking heeft op een combinatie van Goederen of Diensten verkocht door SCHRÉDER met een ander product, al dan niet geleverd of verkocht door SCHRÉDER, of met een methode of proces waarin Goederen of Diensten verkocht door SCHRÉDER kunnen worden gebruikt. 7. Vertrouwelijkheid: 7.1. De KLANT erkent dat alle technische, commerciële en financiële data en informatie die toebehoren aan SCHRÉDER (“Vertrouwelijke Informatie”) die niet al in het publieke domein zijn op het moment van communicatie naar de KLANT, door SCHRÉDER strikt vertrouwelijk wordt gecommuniceerd en het eigendom en recht blijven van SCHRÉDER. 7.2. Vertrouwelijke informatie mag niet worden onthuld aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHRÉDER en mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan het vervullen van het Order van de KLANT. 7.3. De KLANT zal SCHRÉDER vrijwaren tegen alle directe, indirecte schadevergoedingen en schadevergoedingen met punitief karakter, financiële schade, kosten en andere aansprakelijkheden voortvloeiend uit vorderingen die het gevolg zijn van schending of niet-naleving van dit artikel door de KLANT of door zijn eigen KLANT. 8. Gegevensbescherming 1 : 8.1. In het kader van de verkoop van Goederen en de uitvoering van Diensten, met inbegrip van offertes, aanbiedingen, aanbestedingen en andere activiteiten met betrekking tot voor- en naverkoop van Goederen en Diensten, zal elke Partij toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de andere Partij en deze kunnen verwerken. De KLANT garandeert dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor elke niet-naleving ervan. 8.2. De KLANT zal alle nodige informatie die vereist is onder de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming en Privacy verstrekken aan de Betrokkenen en zal ervoor zorgen, indien nodig, dat SCHRÉDER de noodzakelijke toestemming krijgt om deze Persoonlijke Gegevens te verwerken. 8.3. SCHRÉDER zal toegang krijgen tot de volgende categorieën persoonsgegevens en deze mogen verwerken: naam en achternaam, contactgegevens, bedrijfsnaam, functieomschrijving, bankrekeninggegevens en financiële informatie (inclusief btw-nummer en krediet-/inkomensgeschiedenis), transactiegeschiedenis en informatie met betrekking tot de volgende categorieën betrokkenen: de aandeelhouders van de andere partij, de bedrijfsleiding, werknemers en de verkoopmedewerkers. SCHRÉDER zal bovengenoemde persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden, namelijk: (i) promotie, offertes, aanbiedingen en aanbestedingen, (ii) beheer van verkooporders, (iii) uitvoering van het Contract en de Diensten, (iv) beheer van de klantrelatie, (v) incasso, (vi) naleving van de voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld en ter voorkoming van fraude, (vii) boekhouding en (viii) verdediging van de belangen en vorderingen van SCHRÉDER. 8.4. SCHRÉDER heeft het recht de Persoonsgegevens te delen met haar dochterondernemingen, met leveranciers die namens SCHRÉDER Diensten leveren of die SCHRÉDER helpen bij het leveren van de Goederen en Diensten aan de KLANT, evenals met andere derden die onder hun eigen verantwoordelijkheid Diensten leveren aan SCHRÉDER, evenals met de overheidsinstanties voor alle hierboven genoemde doeleinden. Sommige van deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden, ook in landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden voor Persoonsgegevens zoals bedoeld in de GDPR. "Gelieerde onderneming of dochteronderneming" betekent, met betrekking tot een Partij, elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van de Partij, waarbij zeggenschap betekent het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen van een onderneming of de effectieve bevoegdheid om het beheer en het beleid van een onderneming te sturen of te doen sturen door middel van het bezit van stemgerechtigde aandelen of stemgerechtigde belangen of anderszins.

9. Beperking van aansprakelijkheid: 9.1. SCHRÉDER is niet aansprakelijk jegens de KLANT of enig ander persoon voor gederfde inkomsten, verloren gegane spaargelden, reputatieverlies, verlies van goodwill, juridische kosten en onkosten, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of bijkomende schadevergoedingen voortvloeiend uit, of verband houdend met, de verkoop van om het even welke Goederen en Diensten door SCHRÉDER of het gebruik ervan, ongeacht het feit of dergelijke schadevergoedingen gebaseerd zijn op een onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere wettelijke rechtsgrond zelfs indien SCHRÉDER geadviseerd werd over, of kennis heeft van, de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. 9.2. SCHRÉDER kan niet aansprakelijk gehouden worden voor, en vrijwaart geen enkele persoon tegen (financiële) schade ongeacht of dit nu directe, indirecte of gevolgschade is, inclusief maar niet beperkt tot economische schade, onderbreking van werk, onrendabele activa, verlies van gebruik en productie, indien de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de fout van de KLANT, van de persoon die de schade heeft geleden of een persoon onder de autoriteit of de verantwoordelijkheid van één van hen. 9.3 SCHRÉDER's eventuele totale en cumulatieve aansprakelijkheid jegens de KLANT onder om het even welk contract voor de levering van Goederen zal niet hoger zijn dan een bedrag van tien procent (10%) van de waarde van de Goederen die werden verkocht aan de KLANT, en zal in ieder geval niet hoger zijn dan een totaalbedrag van 500.000 Euro; terwijl dit bedrag voor geleverde Diensten niet hoger zal zijn dan tien procent (10%) van de honoraria die de KLANT in het kader van het Contract heeft betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadevordering (proportioneel berekend in geval van honoraria die over een langere periode zijn betaald) of voor de eerste twaalf (12) maanden in geval de schade zich in de loop van het eerste jaar voordoet. 10. Opschorting en Beëindiging: 10.1 Opschorting : 10.1.1. Overmacht : Na schriftelijke kennisgeving aan de KLANT, kan SCHRÉDER de nakoming van haar verplichtingen onder een contract opschorten in geval van voorvallen buiten haar controle en waarvoor zij niet verantwoordelijk is, inclusief maar niet beperkt tot brand, storm, aardbeving, nationale of lokale overheidswetten, verordeningen of regelgeving, stakingen of andere industriële acties, oorlogshandelingen, oproer of nationale noodtoestand, het niet beschikbaar zijn van transport, gebrek aan benodigdheden, onderbreking van de stroomvoorziening, of enige andere gebeurtenis die kan worden aangemerkt als een geval van overmacht. Indien door een geval van overmacht het Order van de KLANT niet wordt afgehandeld en dit gedurende drie opeenvolgende kalendermaanden voortduurt, of voor een totaal van drie maanden in een periode van zes kalendermaanden, is SCHRÉDER of de KLANT gerechtigd om het gehele of gedeeltelijke Order te annuleren zonder enige verplichting jegens de andere partij. 10.1.2. Import-/Exportcontroles/Sancties en embargo ’ s : Geen van de partijen zal goederen, materialen, grondstoffen, software of technologie die werden geleverd in het kader van of anderszins in verband met de uitvoering van het contract, exporteren, her-exporteren of anderszins overdragen, ook niet na verdere verwerking door de KLANT of verwerking in een ander artikel (individueel en collectief, "Technologie") dat niet in overeenstemming is met om het even welke eis van de Export Administration Regulations (EAR), de International Traffic in Arms Regulation (ITAR), of wettelijke maatregelen uitgevaardigd door het U.S. Treasury Department, Office of Foreign Assets Control Regulations, of de wet- en regelgeving van de Europese Unie of haar lidstaten, of van de Verenigde Staten en (voor zover van toepassing) het exporterende land buiten de Verenigde Staten. De KLANT houdt zich aan de beperkingen op bepaalde transacties van SCHRÉDER die onderworpen zijn aan exportwetten en regelgeving die export of doorsluizen van Goederen en technologie naar bepaalde landen verbieden. Indien levering van Goederen of Diensten valt onder een export- of importvergunning of beperkt of verboden is vanwege export- /importregels, is SCHRÉDER gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten totdat een dergelijke vergunning is afgeleverd of totdat dergelijke beperkingen of verboden opgeheven zijn. Voorts is SCHRÉDER gerechtigd om een Order direct te annuleren zonder dat dit enige aansprakelijkheid met zich meebrengt jegens de KLANT. De KLANT verklaart dat op haar geen sanctie(s) of embargo(‘s) van toepassing zijn waardoor SCHRÉDER geen contractuele relatie aan kan gaan of na kan streven. Indien de KLANT onder een dergelijke sanctie(s) of embargo(‘s) valt of komt te vallen, is SCHRÉDER gerechtigd om de contractuele relatie onmiddellijk op te schorten of te beëindigen zonder kennisgeving of schadeloosstelling. In een dergelijk geval draagt de KLANT de verantwoordelijkheid voor, en vrijwaart SCHRÉDER tegen schadevergoedingen, claims, boetes of andere verliezen die tegen SCHRÉDER worden ingesteld of door SCHRÉDER worden verbeurd. 10.2 Beëindiging: Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zonder afbreuk te doen aan enige rechten of rechtsmiddelen is SCHRÉDER, door schriftelijke opzegging aan KLANT, gerechtigd om met onmiddellijke ingang enige contractuele relatie met de KLANT geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien (a) de KLANT een bepaling schendt van de

overeengekomen contractvoorwaarden (inclusief deze Voorwaarden); (b) een insolventieprocedure, faillissement, liquidatie, afwikkeling of soortgelijke procedure wordt ingesteld tegen de KLANT, ongeacht het feit of dit door de KLANT wordt ingesteld, een beheerder of curator wordt benoemd voor de KLANT, of een overdracht plaatsvindt ten behoeve van de crediteuren van de KLANT; (c) de zeggenschap of eigendom van de KLANT wijzigt; bij het optreden van enige van bovenstaande gebeurtenissen worden alle betalingen die de KLANT aan SCHRÉDER dient te doen onmiddellijk opeisbaar. 11. Algemene Bepalingen: 11.1 Verwijzingen: De KLANT verleent SCHRÉDER het recht om derden te informeren dat SCHRÉDER Goederen of Diensten aan de KLANT levert of heeft geleverd. Als gevolg daarvan, is SCHRÉDER gerechtigd om de commerciële na(a)m(en) of merk(en)van de KLANT op een eerlijke en redelijke wijze te gebruiken voor zelfpromotie en reclame, om daarnaar te verwijzen of om foto's te nemen van de geïnstalleerde Goederen voor zelfpromotie en reclame. 11.2. Beschrijving van plannen en documenten, monsters: Informatie die betrekking heeft op Goederen of Diensten van SCHRÉDER en die in catalogi, prospectussen, promotionele documenten, berichten, prijslijsten of op websites van SCHRÉDER staan, wordt alleen gegeven ter illustratie en is niet bindend voor SCHRÉDER. Monsters van Goederen worden alleen aan de KLANT getoond voor informatiedoeleinden en hebben geen contractueel of bindend karakter voor SCHRÉDER, zelfs indien de KLANT hieraan heeft gerefereerd in een Order of in een ander document. 11.3 Anti-omkoping: De KLANT stemt ermee in dat hij alle toepasselijke wetten over preventie van omkoping naleeft. Het niet-naleven door de KLANT van de anti-omkoopwetgeving is een reden voor onmiddellijke beëindiging van de contractuele relatie door SCHRÉDER zonder dat SCHRÉDER enige aansprakelijkheid jegens de KLANT heeft. In een dergelijk geval draagt de KLANT de verantwoordelijkheid voor, en vrijwaart SCHRÉDER tegen schades, claims, boetes of andere verliezen die tegen SCHRÉDER worden ingesteld of door SCHRÉDER worden opgelopen. 11.4. Overdracht: De KLANT draagt noch zijn rechten, noch zijn verplichtingen onder enige contractuele relatie over zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCHRÉDER. 11.5 Interpretatie: Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn, heeft dat geen invloed op de rest van de bepaling en van deze Voorwaarden en blijven deze van kracht alsof de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) nooit bestaan had(den). In dat geval zullen de Partijen de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) of een deel daarvan aanpassen of overeenstemming bereiken over een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk het doel van de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) belichaamt. 12. Regeling van geschillen: Tenzij schriftelijk anders bepaald, worden alle contractuele relaties tussen SCHRÉDER en de KLANT beheerst door het recht van het land waar de verkoper haar statutaire zetel heeft met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 betreffende internationale verkopen. Een geschil wordt exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van de plaats waar SCHRÉDER S.A. of een aan haar verbonden onderneming haar statutaire zetel heeft of, naar eigen goeddunken van SCHRÉDER, van de plaats waar de KLANT zijn statutaire zetel heeft.

Versie februari 2020 Schréder B.V. 30023784 Kamer van Koophandel Lid van de Groep © Schréder S.A., België Alle rechten voorbehouden

Page 1 Page 2 Page 3

ch.schreder.com

Powered by