Schreder-DEI-manifesto-HU

The Schréder lighting and beyond lighting solutions bring meaningful moments to people by enhancing safety, well-being and sustainability in public spaces.

Egy sokszínű és befogadó vállalat elősegíti az innovációt, a megértést, támogatja a felhatalmazást, és végső soron jobb üzleti eredményeket hoz. Az egyedi nézőpontok elfogadásával erősebb kapcsolatokat építünk, változásokat indítunk el, és olyan világot teremtünk, ahol elérhető a biztonság, a kényelem és a fenntarthatóság. Együtt világítjuk meg az utat, és senkit sem hagyunk a sötétben. Számunkra a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás nem csupán divatos kifejezések. Ezek alapvető értékek, amely - ek formálják kultúránkat, és sikeressé tesznek minket. Elkötelezettek vagyunk egy olyan környezet kialakítása iránt, amely mindenki egyediségét tiszteletben tartja, valóban elfogadó teret alkotva, amelyben mindenki gyarapodhat. Hiszünk a sokszínűség és a befogadás erejében. A SCHRÉDER KIÁLTVÁNYA A SOKSZÍNŰSÉGÉRT, A MÉLTÁNYOSSÁGÉRT ÉS A BEFOGADÁSÉRT

Mit jelent a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás (SMB) a Schrédernél?

Sokszínűség

Méltányosság

Befogadás

A sokszínűség alatt az egyének közötti különbségeket értjük, beleértve – de nem kizárólag – a faji és etnikai hovatartozást, a nemet, a szexuális irányultságot, az életkort, a képességeket, a vallást, a társadal - mi-gazdasági hátteret és a nemzetiséget. A sokszínűségre erőforrásként tekintünk, és arra törekszünk, hogy befogadó környeze - tet teremtsünk, ahol tiszteletben tartják és megbecsülik ezeket a különbségeket.

A méltányosság az igazságos bánásmód, a hozzáférhetőség és az egyének számára egyenlő esélyek biztosításának alapja, figyelembe véve az egyedi kihívásokat és korlátokat. Elkötelezettek vagyunk a rendszerszintű és strukturális korlátok megszüntetése iránt, hogy biztosítsuk az igazságosságot, az egyenlő esélyeket és az elfogulatlan bánásmódot szervezetünk minden szintjén.

A befogadás egy olyan környezet megteremtésére vonatkozik, amelyben minden egyén úgy érezheti, hogy értékelik, tisztelik és befogadják, függetlenül a különbségektől. Elkötelezettek vagyunk egy olyan kultúra kialakítása iránt, amely népszerűsí - ti az összetartozást, az együtt - működést és a részvételt, minden - ki számára lehetővé téve a gyara - podást és képességeinek kiak - názását.

Elkötelezettek vagyunk a közösségeinket tükröző, sokszínű munkaerő és egy befog - adó munkahelyi kultúra kialakítása iránt, melyek által mindenki gyarapodhat. Ennek elérése érdekében az alábbi célokat tűztük ki: Az SMB támogatása munkakörnyezetünk gazdagítása érdekében

A sokszínűség és a befogadás elősegítése felvételkor A sokszínűséget a toborzás, a csapatok és a vezetés területén is előtérbe helyezzük, befogadó alapot létrehozva, értékelve a különbségeket.

Intézkedéseink

A sokszínűség irányelveit követő felvételi folyamat kialakítása.

A vezetőket tesszük felelőssé csapataik diverzifikálásáért.

Célok kitűzése és nyomon követése átlátható módon.

Nyílt párbeszéd elősegítése az eredmények megosztásával.

Aktívan keressük az alulreprezentált csoportok karrierfejlesztésének és reprezentációjuk növelésének innovatív módjait. Intézkedéseink Lehetőségek felkínálása a különbségek kiegyenlítése érdekében

Igazságos és méltányos előléptetési és fejlődési gyakorlatok biztosítása.

Az alulreprezentált csoportok lemorzsolódásával kapcsolatos esetek kezelése és tanulságok levonása.

A vezetőség elköteleződése és számonkérhetősége

Az SMB elveket stratégiai terveink, döntéshozatalunk és szervezeti kultúránk részévé tesszük, biztosítva a vezetőség elkötelezettségét és számonkérhetőségét.

Intézkedéseink

SMB célok kitűzése a felsővezetők számára.

Az SMB megvitatása stratégiai megbeszéléseken.

A vezetők befogadó példaképpé válásának elősegítése.

Átláthatóság és méltányosság a fizetésekben Biztosítjuk az egyforma munkakörülményeket és méltányos fizetéseket minden csoportban,

Intézkedéseink

Folyamatosan elemezzük és mérsékeljük a munkakörülményekben és fizetésekben tapasztalható különbségeket.

A bérfejlesztési és előléptetési lehetőségek előtt álló akadályok felszámolása.

Nőket és kisebbségek tagjait mentoráljuk vezetői pozíciók betöltéséhez, méltányos kompen - zációt és fokozott képviseletet garantálva.

A sokszínűség elősegítése a Schréderen túl

A sokszínű tulajdonosi körrel rendelkező cégeket és beszállítókat helyezzük előtérbe, felismerve befolyásunkat az ellátási láncra, elköteleződve a jó SMB gyakorlatok elősegítése iránt. Intézkedéseink

Megállapodás az SMB gyakorlatokat népszerűsítő beszállítókkal.

Alternatív lehetőségek vizsgálata egy változatos - abb globális keretrendszer kiépítése érdekében.

Befogadó munkahelyi kultúra kialakítása Arra törekszünk, hogy egy támogató és befogadó kultúrát teremtsünk, amelyben értékelik a sokszínűséget és a méltányosságot.

Intézkedéseink

Olyan környezet kialakítása, ahol a munkavállalók önmaguk lehetnek.

Csatornák biztosítása a nyílt kommunikációhoz, visszajelzésekhez és az aggályok bejelentéséhez.

Rendszeres SMB felmérések a fejlődés mérése és a számonkérhetőség érdekében.

A sokszínűség értékelése, és annak biztosítása, hogy mind - enki hallathassa a hangját.

Azonnali reakció az elfog - adhatatlan viselkedésre, bátorítás a felszólalásra.

A tudást helyezzük előtérbe a változás katalizátoraként. Források biztosítása az SMB tudatosításához

Intézkedéseink

Világos üzenetek kommunikálása a befogadó magatartás és értékek népszerűsítése érdekében.

Átfogó képzések biztosítása minden szinten, beleértve a vezetőket is, a kívánt változás elérése érdekében.

Befektetések a munkakörnyezeten belüli jelzésekbe, melyek erősítik a sokszínűség és befogadás iránti elköteleződésünket.

Felelősséget vállalunk azért, hogy az elképzelt változást előmozdítsuk, és elkötelezzük magunkat egy olyan munkahely kialakítása mellett, amely nemcsak sokszínű és befogadó, hanem elősegíti az egyenlőséget, és minden egyént arra ösztönöz, hogy teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket. Megbecsült munkavállalóinkkal közösen ünnepeljük azt a sokszínű keveréket, amelyben mindannyian egyediek lehetünk. Kollektív különbségeinkből hatalmas erőt meríthetünk. Együtt képesek vagyunk a változás útjára lépni, ami saját magunkból indul ki, kiterjed az iparra, és végül egy igazságosabb társadalmat formál.

Page 1 Page 2 Page 3

www.schreder.com

Powered by